Separátor ve firmě zpracovávající cukru

V potravinářském průmyslu hraje používání separátorů klíčovou roli při zajišťování bezpečnosti a kvality potravinových výrobků. Tyto zařízení jsou navržena k odstraňování cizích částic, jako jsou kovy, plasty a sklo, z potravinových surovin a výrobků. Tím se minimalizuje riziko kontaminace a zajišťuje se, že potraviny jsou bezpečné pro konzumaci. Díky separátorům lze dosáhnout vyšších standardů hygieny ve výrobních procesech, což je zásadní pro prevenci šíření nemocí a udržení čistoty potravinových výrobků.

Použití moderních separačních technologií v potravinářském průmyslu nejenže chrání spotřebitele, ale také zvyšuje kvalitu výrobků a minimalizuje výrobní ztráty. Díky tomu mohou potravinářské firmy splnit přísné regulační a normativní požadavky.

Magnetický separátor ve výrobě cukru

Můžeme se podívat i do jiné oblasti než jen té automobilové nebo strojírenské. Skvělým příkladem nám může posloužit i deskový magnetický separátor, známý také jako magnetická lucerna, nainstalovaný ve firmě zabývající se výrobou cukru. V tomto případě se tento konkrétní separátor osvědčil při oddělování krystalického cukru od nežádoucích nečistot, přičemž je nutné si uvědomit, že frakce cukru dosahuje rozměrů 0,6 mm.

Tento typ magnetického separátoru je elegantně umístěn v potrubí o průměru 200 mm a je schopný v průběhu jedné hodiny zpracovat 25 až 30 tun krystalického cukru. Separace takto jemného materiálu vyžadovala použití speciální varianty separátoru vybavenou nejsilnějšími neodymovými magnety. Díky tomuto provedení separátor dosahuje mimořádně vysoké magnetické indukce 7500 G, což dokáže splnit požadavky na separaci feromagnetických nečistot o velikosti 0,5 mm.

Pro dosažení absolutní čistoty se ještě nakonec celého čistícího procesu umisťuje skříňový separátor, vybavený magnety s extrémní magnetickou indukcí 18 700 G, což umožňuje efektivně separovat feromagnetické nečistoty o velikosti až 1 mikron.

Ušetřili jsme strojírenské firmě 500 000 Kč

Magnetické separátory představují zařízení využívající magnetického pole k odstraňování magnetických nečistot z různých materiálů. Tyto separátory hrají klíčovou roli v odstraňování nežádoucích částic, a to nejen z látek jako chladicí kapaliny, ale také z různých specifických materiálů, včetně čokolády či mouky.

V srdci každého separátoru obvykle pulzuje neodymový magnet, jenž patří k nejsilnějším magnetům dostupných na trhu. Můžeme ovšem narazit i na separátory, v jejichž středu najdeme feritové nebo SmCo magnety. Tyto inovativní nástroje nalézají uplatnění v rozmanitých průmyslových oblastech. Využívají se především v potravinářství, papírenském průmyslu, recyklaci, těžbě nerostů, automobilovém průmyslu, farmaceutickém a chemickém odvětví a v mnoha dalších odvětvích, kde zastávají neodmyslitelnou roli.

Strojírenské firmě jsme ušetřili 500 000 Kč ročně

Představte si firmu zabývající se výrobou motorů a převodovek, kde precizní výroba je klíčová. Dříve firma utrácela značné množství peněz na nové nástroje a břity obráběcích nástrojů, kvůli opotřebení způsobenému kovovými mikročásticemi v emulzi. Tyto mikročástice mohou degradovat břity nástrojů a vést k jejich rychlému opotřebení.

Při instalaci magnetických separátorů se situace zásadně změnila. Magnetické separátory účinně odstraňují kovové nečistoty z pracovních emulzí, což prodlužuje životnost obráběcích nástrojů. Výsledkem bylo snížení ročních nákladů, což v konečném důsledku znamenalo úsporu více než 500 000 Kč ročně.

Jaké máme rozdělení magnetických separátorů?

Rozdělení magnetických separátorů je založeno na povaze materiálu, který separátorem prochází a který je následně čištěn. Můžeme je rozdělit na separátory pro sypké materiály nebo směsi a separátory na tekutiny a polotekutiny. Mezi sypké materiály můžeme zařadit například mouku, cukr nebo obilí. Na druhé straně do kategorie tekutin a polotekutin řadíme například čokoládu, kečup nebo chladicí emulze.

Dalším aspektem pro rozdělování separátorů do různých kategorií je způsob, jakým jsou separátory ovládány a čištěny. Vždy je třeba magnety od zachycených kovových částic očistit a je velice důležité tento úkon provádět pravidelně. Tyto úkony mohou probíhat buď automaticky, nebo manuálně, což závisí na konkrétním typu separátoru.

Využití magnetických separátorů má hned několik výhod. Zaprvé zajišťují čistotu produktů, což je klíčové pro splnění právních norem a zároveň chrání spotřebitele. V oblasti strojírenství také tyto zařízení slouží k čištění kapalin během výrobního procesu. Díky nim mohou firmy snížit servisní náklady, protože čisté kapaliny jsou šetrnější k výrobním technologiím.

Ve světě strojírenství a průmyslové výroby jsou každý rok vyhozeny tisíce korun na náhradní díly, servis a nové nástroje kvůli jedné drobnosti – kovovým částicím a špíně v pracovních emulzích. Naštěstí existuje řešení, které může dramaticky zvýšit ziskovost: magnetický separátor.

Separátor ve firmě pro výrobu ložisek

V průmyslových a výrobních provozech je zachování čistoty a kvality surovin a materiálů klíčové pro zajištění bezproblémového chodu výrobních procesů a kvalitního výsledku. Magnetické separátory jsou stále důležitější součástí těchto provozů. V tomto článku se podíváme na magnetické separátor použitý ve firmě pro výrobu ložisek.

Magnetický separátor ve firmě vyrábějící ložiska

Firma specializující se na výrobu ložisek do kol čelila výzvě, kterou mnoho průmyslových podniků dobře zná - jak udržet pracovní emulzi v optimálním stavu a prodloužit její životnost. Obráběcí emulze je klíčovým médiem v procesu výroby ložisek do kol. Avšak problém spočíval v tom, že tato emulze byla náchylná ke kontaminaci kovovými částicemi. Tyto kovové částice pocházely z různých zdrojů včetně surovin, nástrojů a dokonce i samotných strojů. Jakmile se tyto kovové částice dostaly do emulze, způsobovaly problémy.

Aby firma řešila tento problém, rozhodla se nasadit automatický průtokový magnetický separátor. Průtokový magnetický separátor byl umístěn v průchodu emulze a přitahoval kovové částice, jakmile procházely kolem něj. Díky odstranění kovových nečistot z emulze byla emulze udržována v optimálním stavu. Tím se výrazně prodloužila její životnost. Díky čisté emulzi, byla firma schopna významně snížit frekvenci výměny emulze. To mělo za následek nižší náklady na nákup nového média a snížení množství odpadu. Prodloužení životnosti emulze o 32 % mělo nepřehlédnutelný dopad na náklady a efektivitu výrobního procesu. Firma nejenže ušetřila peníze na nákladech spojených s emulzí a nástroji, ale také zvýšila kvalitu svých výrobků a snížila negativní dopad na životní prostředí prostřednictvím redukce odpadu.

K čemu primárně slouží magnetický separátor?